Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, będących osobami fizycznymi, korzystających z serwisu e-dermatolog.drgornicki.pl (dalej: „Serwis”).

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności. Dokonanie rejestracji w Serwisie oznacza również akceptację postanowień niniejszej Polityki Prywatności. Osoba korzystająca z Serwisu, która nie akceptuje Polityki Prywatności, powinna powstrzymać się od korzystania Serwisu, w szczególności z części Serwisu do której dostęp wymaga podania danych osobowych.

Dbając o zachowanie najwyższych standardów w zakresie ochrony Państwa danych osobowych informujemy, że:

Administratorem danych osobowych użytkownika, zbieranych za pośrednictwem Strony, jest Omorphia. Aesthetic Medicine Albert Górnicki, ul. Jaskółcza 42/12, 85-308 Bydgoszcz, NIP: 5541489096, REGON: 340928084.

Dane osobowe użytkownika, zbierane przez administratora, przetwarzane są w celu realizacji usług świadczonych za jej pośrednictwem oraz w zakresie niezbędnym dla ich realizacji. W szczególności dane dotyczące zdrowia użytkownika, zawarte w Kwestionariuszu, przetwarzane są wyłącznie na potrzeby świadczenia konsultacji medycznych.

e-dermatolog.drgornicki.pl stosuje następujące zasady przetwarzania danych osobowych: zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, celowość, minimalizacja danych, ścisłość, limity przechowywania, integralność i poufność, rozliczalność.

Użytkownik zobowiązuje się do zapewnienia poufności swoich danych służących do logowania się na Stronie oraz do niezwłocznego kontaktu z e-dermatolog.drgornicki.pl w przypadku podejrzenia, że dane te zostały wykorzystane przez osoby trzecie bez jego zgody.

e-dermatolog.drgornicki.pl zapewnia, aby zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach Serwisu była udzielana za pomocą klarownej, potwierdzającej czynności, która wyraża dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, których dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Polega ona na zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego lub też na innym oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście klarownie wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych osobowych.

Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz pełne. W razie zmiany danych osobowych, Użytkownik ma obowiązek poinformować o tym niezwłocznie e-dermatolog.drgornicki.pl.

Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia danej umowy skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy danego rodzaju wskazane są także każdorazowo na Stronie.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, prawo żądania poprawiania danych, jak również uprawnienie do odwołania udzielonej dobrowolnie zgody na przetwarzanie danych osobowych na przyszłość, co może wiązać się z utratą możliwości korzystania z Serwisu, dla którego niezbędne było podanie danych osobowych.

Użytkownik posiada prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach przewidzianych obowiązującym prawem.

Użytkownikowi przysługuje szczególne prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Powyższe prawa realizowane są w formie dokumentowej i powinny być kierowane na adres poczty elektronicznej: drgornicki@drgornicki.pl.

e-dermatolog.drgornicki.pl podejmuje uzasadnione i rozsądne środki celem zapewnienia należytego bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników.

e-dermatolog.drgornicki.pl wykorzystuje szereg technologii bezpieczeństwa i procedur celem ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, wykorzystaniem bądź ujawnieniem.

W szczególności wykorzystywane jest m.in.:

a) kodowanie transmisji danych protokołem SSL;

b) szyfrowanie baz danych i nieprzechowywanie haseł użytkowników w postaci jawnej;

c) wewnętrzne procedury dostępu do danych wyłącznie dla uprawnionego personelu;

d) stosowanie oprogramowania antywirusowego.

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, e-dermatolog.drgornicki.pl nie udostępnia innym podmiotom danych Pacjentów, dotyczących ich stanu zdrowia, które zostały podane w trakcie wypełniania formularza konsultacyjnego.

Polityka Prywatności oraz wszelkie jej zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania w Serwisie. Pod tym samym adresem znajduje się aktualne brzmienie Polityki Prywatności. e-dermatolog.drgornicki.pl może w każdym czasie zmienić Politykę Prywatności.

Góra